0
Twój koszyk
0
Twój koszyk

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Pracownia Kasi

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Pracownia-Kasi, działający pod adresem: https://pracownia-kasi.pl, prowadzony jest przez PRACOWNIA CERAMICZNA Katarzyna Kamrowska, z siedzibą przy: ul. Szeligowskiego 55, 71-051 Szczecin, działającą pod numerem NIP: 8522296305, REGON: 32040498, telefon 501 577 899.
 2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Pracownia-Kasi a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
 3. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są zobowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.
 4. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 5. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu www.pracownia-kasi.pl w hiperlink „Regulamin Sklepu”. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.

§ 2. Definicje

 1. Konsument
  • osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w sytuacji gdy zawierana umowa wiąże się z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, ale nie ma dla niej charakteru zawodowego.
 2. Sprzedawca – PRACOWNIA CERAMICZNA Katarzyna Kamrowska, z siedzibą przy: ul. Szeligowskiego 55, 71-051 Szczecin, NIP 8522296305, REGON: 32040498, który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu. Na potrzeby niniejszego regulaminu definicja nie obejmuje przedsiębiorców w rozumieniu pkt.1b niniejszego paragrafu.
 5. Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: https://pracownia-kasi.pl, należący do Sprzedawcy, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.
 6. Formularz Zamówienia – Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.
 7. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.
 8. Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia.
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów na odległość zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.
 10. Konto – zbiór danych przechowywanych w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

§3. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: https://pracownia-kasi.pl lub e-mailowo na adres sklep@pracownia-kasi.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Zamówienie Towarów realizuje się poprzez wybranie Towarów, którymi Klient jest zainteresowany, kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”, znajdującego się przy opisie Towarów lub w formie ikony koszyka na liście produktów, a następnie, z poziomu strony „KOSZYKA”, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mail, podany w Formularzu Zamówienia.
 5. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie bankowym Sklepu.
 6. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach, od 9:00 do 17:00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 17:00, w soboty, niedziele lub święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 7. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania, przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 8. Faktura wystawiana jest tylko na życzenie klienta.
 9. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem jest:
 10. W Formularzu Zamówienia po podaniu adresu do wysyłki, doliczana jest kwota za wysyłkę i aktualizowana jest kwota łączna, jest to cena stanowiąca całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto).
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 12. Mimo najszczerszych chęci odwzorowania kolorystyki przedmiotu, może się zdarzyć, że odbiór na Państwa nośniku będzie się różnił ze względu na indywidualne ustawienia monitorów.

§4. Dostawa i koszty transportu

 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem: kuriera
 2. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta będą zrealizowane najbliższego dnia roboczego.
 3. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi zwykle: 4 dni robocze. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia, a więc skompletowanie Towarów do zamówienia, bezpieczne ich zapakowanie oraz czas dostawy przez kuriera.
 4. Klient, który otrzymał uszkodzony przedmiot może odesłać przedmiot lub zdecydować się na wysłanie zdjęcia uszkodzonego przedmiotu na adres: sklep@pracownia-kasi.pl, celem otrzymania nowego, pełnowartościowego przedmiotu o możliwie zbliżonym wyglądzie lub jeśli wykonanie jego jest z jakiś przyczyn niemożliwe: zwrotu pieniędzy.

§5. Realizacja płatności

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
  • przelewem, na rachunek bankowy – 76 1140 2004 0000 3502 8338 4929
  • bramka płatności Paynow, więcej informacji pod adresem https://paynow.pl
   Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mBank S.A.
  • karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
   Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
   Mastercard and Visa
 2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do pięciu (5) dni roboczych, od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia.
 3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§6. Reklamacja

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o aktualne przepisy o niezgodności towaru z umową.
 3. Reklamację można zgłosić w dowolnej formie, jednak dla celów dowodowych najlepiej zrobić to pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
 4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
 5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: PRACOWNIA CERAMICZNA, ul. Szeligowskiego 55, 71-051 Szczecin
 7. Reklamacja powinna zawierać:
  • dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);
  • wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;
  • numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;
 8. Klient, realizujący uprawnienia wynikające z niezgodności towaru z umową, dostarczy wadliwy Towar, na koszt Sprzedawcy, w maksymalnej kwocie wysyłki pierwotnej, na adres: ul. Szeligowskiego 55, 71-051 Szczecin
 9. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub zwrócić należność w terminie czternastu (14) dniu od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta.
 10. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: ul. Szeligowskiego 55, 71-051 Szczecin lub adres mailowy: sklep@pracownia-kasi.pl
 5. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 6. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: ul. Szeligowskiego 55, 71-051 Szczecin
 7. Sprzedawca, w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, (koszt Towaru i pierwotnej jego dostawy), przy czym zwrot płatności nie nastąpi, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument, w znaczeniu przyjętym na potrzeby niniejszego Regulaminu (patrz: definicja „Konsumenta”).

§8. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient będący Konsumentem, może skorzystać z:
  • mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej
  • pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej
  • pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  • platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy o świadczeniu usług lub umowy sprzedaży.
 2. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Materiału na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl.

§9 Dane osobowe

 1. Klient dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Sprzedawcę.
 2. Klient ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 4. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu https://pracownia-kasi.pl/regulamin.
 4. Aby móc korzystać z usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia oraz akceptację obsługi ciasteczek.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 7. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.
 8. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i
  jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej
  akceptacji regulaminu.

Pobierz wzór formularza odstąpienia od umowy (opcjonalnie)